Datorer och språkanvändning

P g a esperantos logiska grammatik, strikta ordbetydelser och begränsade antal synonymer är esperanto överlägset andra språk vad gäller lämplighet att användas vid översättningar medelst dator. Översättningar inom EU skulle med fördel kunna ske enligt följande modell. En skrivelse på t ex rumänska översätts via dator till esperanto. Datorn måste här ha assistans av en människa vilken kan avgöra vilken av olika alternativa betydelser de olika rumänska orden har, och rent allmänt korrigera översättningen. Från esperanto kan sedan dokumentet lätt översättas till alla EU:s språk.

Bara 28 ljud

Även vad gäller datorernas möjligheter att förstå det talade ordet är esperanto överlägset andra språk eftersom varje bokstav i esperanto alltid uttalas på ett och samma sätt och alla i ett ord ingående bokstäverna uttalas och alla ord stavas som de låter. Det finns bara 28 ljud i esperanto för datorn att hålla reda på. I alla nationella språk finns det många fler ljud än bokstäver. Trots att man arbetat med problemet i åtminstone 45 år har man ännu inte lyckats framställa någon apparat som kan förstå vanligt, ledigt, mänskligt tal. Det finns datorer som kan programmeras till att förstå en viss persons tal men då krävs att den personen talar långsamt och tydligt. Ändå blir felen många. Men detta är inte konstigt. En person kanske kan 50 000 olika ord men han kan inte säga dem på 50 000 olika sätt.

Det finns inte något nationellt språk som ens tillnärmelsevis lämpar sig lika bra för syntetiskt tal som esperanto.


© Hans Malv, 2004