Att lära sitt modersmål

Språk representerar en viktig mänsklig egenskap. Även djuren har språk, men i djurvärlden rör det sig om ett begränsat antal signaler vilka inte kan jämföras med det mänskliga språkets stora variation och nyskapande, som gör att antalet språkliga yttranden är oändligt.

Hjärnas språkcentra börjar aktiveras redan före ettårsåldern och de närmast följande åren är av avgörande betydelse för språkutvecklingen.

Barn tillägnar sig sitt språk, d v s det talade språket, snabbt och naturligt och behärskar grunderna i sitt modersmål redan i sexårsåldern. Det bästa man kan vara utrustad med för att få ett rikt språk är en pratsam och högutbildad mor.

13000 ord

En sexåring kan behärska uppemot trettontusen ord, vilket innebär att ett barn – som ännu ej kan läsa och alltså är beroende av omgivningens tal för att skaffa sig sin språkliga kompetens – måste ha tillägnat sig ett nytt ord varannan timme under sitt vakna liv. Även om man skulle halvera sexåringens ordförråd, så skulle detta innebära ett tillägnande av ett nytt ord var fjärde timme, vilket också är imponerande.

Ett barn i tre till fyraårsåldern behärskar i princip hela den grammatikaliska strukturen, och fyller sedan bara på sitt ordförråd.

När tonåringarna ej klarar av skolan så beror det ofta på att de ej klarar av språket. Det är viktigt att lära sig sitt modersmål av en infödd person. På daghem bör det helst vara inhemsk personal för att barnen skall lära sig sitt modersmål bra. Föräldrarna bör också vara mera aktiva och t ex ofta idka högläsning. Desto bättre man kan sitt eget språk desto bättre kan man lära sig andra språk.


© Hans Malv, 2004