Miten EU:ssa otetaan esperanto käyttöön?

"Kaikki totuudet käyvät läpi kolme vaihetta. Ensin niitä pilkataan, seuraavaksi heitä vastustetaan hillittömästi, lopulta ne hyväksytään päivän selvänä asiana." - Artur Schopenhauer, filosofi.

Jos esperantosta tehtäisi yksi EU:n virallinen kieli, koska se on niin helppo oppia, se tulisi joidenkin vuosikymmenien päästä syrjäyttämään englanninkielen ja muut EU-kielet.

Kerro, millä kielellä saksalaisen, englantilaisen ja ranskalaisen pitäisi neuvotella. He kyllästyvät jatkuvaan tulkin käyttämiseen. He tulevat oppimaan esperantoa – mikäli tätä jo puhutaan EU:ssa, tai he olisivat oppineet sen koulussa. EU:lla pitäisi olla yksi työskentelykieli, eikä useita. Useammat EU:ssa työskentelevät ovat tottuneet kielten opiskeluun ja oppisivat nopeasti omaksumaan esperanton.

Nyt on aika päättää

EU:ssa on nyt 11 virallista työskentelykieltä ja vuonna 2004, 20 kieltä. Ehdotan että vuonna 2007 EU saisi viimeisen virallisen kielensä, esperanton, ja uusien kielien lisääminen loppuu. Maat jotka sen jälkeen tulevat jäseniksi saisivat käyttää esperantoa, tai jotakin muuta virallista työskentelykieltä. Jos he tahtovat dokumentit käännetyksi omalle kielelle, saavat järjestää sen itse.

Voitosta tulisi huomattava. Kun esperanto tällöin on saanut virallisen aseman kansainvälisenä työskentelykielenä, niin mielenkiinto kasvaisi huomattavasti sekä Euroopassa että muualla maailmassa, koska se on niin helppo oppia, muitakin etuja on, esperanto tulisi pian syrjäyttämään muut kielet.

Päätöksen tekemättä jättäminen on myös päätös

Mikäli päätöstä ei tehdä, tulevat kustannukset siitä päätöksestä maksamaan vuosi vuodelta yhä enemmän.

Silloin tulisi päättää, että EU:n istunnoissa ei enää tulkata vuodesta 2040 lähtien. Delegaatit, jotka eivät osaa esperantoa saisivat tuoda omat tulkit ja kääntäjät mukanaan. Vuodelta 2040 lähtien pitäisi kaikki lait ja muut dokumentit kirjoittaa pelkästään esperanton kielellä. Jos joku maa tahtoo käännöksen, saavat he itse järjestää sen. EU:n ulkopuolisten maiden kanssakäymisessä tulkkeja tuskin tarvitaan. Kun EU:ssa on käytetty esperantoa työskentelykielenä yli 33 vuotta, suuret määrät ihmisistä ympäri maailmaa ovat luultavasti oppineet kielen, EU:n laajuuden vuoksi ja sen merkityksestä maailman taloudelle.

Jo vuodesta 2007 lähtien

Mikäli esperantosta tulee tulkinnan ja kääntämisen välikieli vuodesta 2007 lähtien niin työskentely EU:ssa helpottuisi huomattavasti ja rahaa säästyisi. Silloin ei enää tarvittaisi tulkkeja jokaista kieliparia varten. Ainoastaan tulkkeja, jotka kääntäisivät esperanton ja oman äidinkielen välillä. On todettu että kääntäjät ja tulkit oppivat esperanton hyvin nopeasti, koska sanat perustuvat kansainvälisiin sanajuuriin, ennen kaikkiaan latinaan ja romaniaan.

Kääntämiseen voidaan käyttää tietokoneita

Esperanto soveltuu hyvin välikieleksi, kun tietokonetta käytetään kääntämiseen, koska esperanto on niin tarkka ja looginen kieli jossa on vähän synonyymejä sanoja.

Vaikka kaikissa EU:n neuvotteluissa käytetään esperantoa, ja kaikki kokousten pöytäkirjat ja lait y m kirjoitetaan esperanton kielellä, täytyy tietysti tehdä paljon käännöksiä muutaman vuoden ajan, koska jäsenmaiden asukkaille tärkeät dokumentit täytyy kääntää. Sitä mukaan kuin poliitikot ja tavalliset ihmiset oppivat esperanton vähenee simultaanitulkkauksen ja kääntämisen tarve kunnes loppuu kokonaan. Jos esperantosta tulee EU:n työskentelykieli, yhä useammat oppivat kielen samalla kuin uudet sukupolvet oppivat sen kouluissa.

Jos EU siirtyy käyttämään esperantoa, niin silloin täytyy rakentaa terminologian kielipalvelu-toimisto, yhteistyössä Universala Esperanto-Asocion kanssa. Vaikka esperanto on ollut olemassa 115 vuotta, on siinä puutteita eri aloilla, esimerkiksi sanoja ja sanamuotoja puuttuu lääketieteellisiin ja sosiaalipoliittisiin käsityksiin, eri teknillisiin prosesseihin ja koneosiin y m.

Tämän tyyppisiä ongelmia luultavasti syntyy myös tulevaisuudessa kun EU laajenee. Vastaavia ongelmia syntyi YK:ssa kun kiina ja arabia hyväksyttiin virallisiksi kieliksi. Kääntäjät saivat kehitellä runsaasti uusia sanoja ja sanamuotoja.

On olemassa yli satavuotinen tapa keksiä uusia sanoja ja sanamuotoja esperanton kielellä, joka kielen rakenteen vuoksi onnistuu hyvin helposti, toisiin kieliin verrattuna.

Lounaat ovat tärkeitä

Monet EU-delegaatit ja poliitikot oppivat esperanton nopeasti, kun siitä tulee EU:n yhteinen työskentelykieli. He jotka oppivat esperanton voivat pitää yhteyttä myös kokoussalien ulkopuolella. Tärkeät ja monesti ratkaisevat päätökset tehdään toimistoissa, puhelimitse, matkoilla, lounaalla ja eri epävirallisissa kokouksissa.

Tämä ei ole utopia. Eräs opettaja ja Euroopan tulkki pystyivät yllätyksekseen jo viiden päivän intensiivisen opiskelun jälkeen Karlskoga Folkhögskola:lla keskustelemaan pelkällä esperanton kielellä Balteista tulevan lääkärin kanssa.

Vertaa EU:ssa olevaa nykytilannetta. Ei ole aikaa eikä varaa tulkata kaikki mitä sanotaan jokaiseen EU-kieleen, sen seurauksena useat delegaatit saavat kuitenkin yrittää parhaansa pysyäkseen mukana esim. englanninkielisen käännöksen avulla. Nykyisellä mallilla myös väärinkääntämisen vaara kasvaa tulkkien puutteen takia koska tulkin usein täytyy kääntää toisen tulkin käännöksestä.

Eurooppa opiskelee esperantoa

Ei ole lainkaan mahdotonta ottaa esperanto ensimmäiseksi vieraaksi kieleksi vuodelta 2008 alkaen, kaikissa EU:n kouluissa. Kieltenopettajat ovat kielitaitoinen ryhmä ja vanhojen kielitaitojensa perusteella he oppisivat nopeasti uuden kielen. Heidän ja muiden kiinnostuneiden opetus, tapahtuisi enimmäkseen itsenäisen opiskelun, opiskelupiirin tai TV:n avulla.

Kuin esperantosta tulee ensimmäinen vieras kieli kaikissa EU:maiden kouluissa, voi EU:n kaikki koululaiset jo parin vuoden päästää, oli äidinkieli mikä hyvänsä, puhua, olla kirjeenvaihdossa ja ymmärtää toisiaan. Vuosikymmenien päästä ei EU:ssa enää tarvita tulkkeja ja työskentely siellä sujuisi paljon joustavammin. EU tulisi demokraattisemmaksi ja monta miljardia euroa halvemmaksi, Demokraattisempi koska nykyään monet delegaatit eivät hallitse englanninkieltä niin hyvin että osaisi tai uskaltaisi väitellä niiden kanssa joilla englanti on äidinkieli. He ovat mieluimmin hiljaa, todisti eräs EU-parlamentaarikko. Tulkkeja kun ei aina ole saatavilla. Demokraattisempi koska tavalliset ihmiset pystyisivät helposti seuraamaan mitä tapahtuu EU-hallinnossa, ja vieraantumisen tunne jota monet tuntevat EU:ta kohtaan vähenisi tai poistuisi kokonaan.

Siirtolaiset

Jos EU:n nuorten täytyy opetella vielä yksi muu kieli esperanton lisäksi, niin miksi englannin kieli? Ei enää tule olemaan mitään syytä pitää englanninkieliä pakollisena. Jos haluamme että EU:n nuoret oppisivat kaksi vierasta kieltä niin miksi ei? Jos on paikallisia voimavaroja, tehdä toinen kieli vapaavalintaiseksi? Useat varmasti tahtovat opetella englannin kielen ja toiset syventyä ranskan tai kiinan kieleen ja taas toiset, kun meillä on monta siirtolaista EU:ssa, haluavat opetella esi-isiensä kieliä. Tämä tulee edistämään kulttuurin vaihtoa, koko maailmalta tulevien ja koko maailmalle menevien vaikutteiden lisääntymisen.

Täytyykö meidän eristäytyä englanninkielisestä maailmasta? Ei missään nimessä. He eivät tule hyväksymään että englanninkieli ei enää olisi kansainvälinen kieli (jota se ei oikeastaan koskaan ole ollutkaan), niin kuin meidän täytyy hyväksyä se, että meidän kielemme ei ole kansainvälisiä kieliä. Heidän täytyy hyväksyä että esperanto on kansainvälinen kieli ja tulevat oppimaan esperanton. Silloin tulemme toimimaan tasavertaisina.

Don Quijote

Kun tavalliset turistit, esperanton avulla, pystyvät ymmärtämään ja keskustelemaan ihmisten kanssa vieraissa maissa niin se tuo mukanaan kasvavaa kiinnostusta toisiin maihin ja niiden kulttuuriin, joka puolestaan tuo tullessaan lisää kiinnostusta kieliin. Ei opiskella pelkästään englannin, saksan, ranskan ja espanjan kieli, vaan myös kieliä kuten tanskan, Slovenian, arabian ja eestin kieli. Nuoruudessaan tapasin satamatyöläisen joka opiskeli espanjaa. Miksi? Koska luettuaan Cervantesin kirjan Don Quijoten hän kiinnostui espanjan kielestä ja espanjalaisesta kulttuurista ja hän halusi myös lukea kirjan alkuperäisellä kielellä. Luulisin, että sellaisesta saamme nähdä enemmän, kunnes esperanto otetaan käyttöön.

Kielitaitoinen eliitti

Seuraavan puolivuosisadan kuluessa kansallisesta englanninkielestä tulisi maailman valtakieli ilman kilpailua kansainvälisen esperanto-kielen kanssa. Jos kaikki opetusta pakollisissa kouluissa ei anneta englanninkielellä, muiden kuin englantia äidinkielenään puhuvien parissa vain kielellisen lahjakas eliitti hallitsee kielen. Tällainen ratkaisu häivyttäisi suomen kielen taakseen ja samalla kielestä riippuvaisen kulttuurin. Tämä tekisi maailmasta köyhemmän.

Muualla maailmalla

Jos EU valitsisi esperanton työskentelykieleksi, se laajenisi niin että sitä käytettäisi koko maailmassa, yleisessä opetuksessa, jopa englanninkielisissä maissa.

Monet koulut ympäri maailmaa ovat jo ottaneet esperanton opetussuunnitelmiinsa. 110 yliopistoa 22 maassa tarjoaa esperanton opetusta. Tällaisia maita ovat mm. Kiina, Eteläkorea, Brasilia, Ranska ja Japani.

Kuuntele radio Bejingiä

Oletetaan että vuonna 2008 on internetin suurin kieli kiina. Ehkä kiina on jo 20 vuoden päästä ohittanut USA:n aseman johtavana tietovaltiona ja johtavana kansana kansainvälisessä kaupankäynnissä. Tämä ei ole mahdotonta. Kiinankielisiä on kolme kertaa enemmän kuin englanninkielisiä. Onko todennäköistä että Kiina julkaisee tutkimuksiensa tuloksia englanninkielellä? Ei, saamme opetella kiinan kielen, jos emme panosta esperantoon. Johtavat tahot Kiinassa ovat osoittaneet positiivista asennoitumista esperantoon kansainvälisenä kielenä. Esimerkiksi mainittakoon kolmen lehden julkaiseminen ja päivittäiset radiolähetykset Beijingissä esperanton kielellä.

Huomenna on liian myöhästä

Meillä on vastuu, ei pelkästään itseämme kohtaan vaan myös tuleville sukupolville. Minkälaisen maailman tahdot heille jättää? Haluatko että useimmat kielet nähdään toisen luokan kielenä maailmassa jossa eliitti puhuu englantia tai kiinaa? Haluatko että tulevat sukupolvet useimmissa maissa viettävät suuren osan kouluajastaan yrittämällä opetella eliitin kieliä saavuttamatta täydellistä tulosta? Haluatko että eri kulttuurit saavat yhä enemmän vaikutuksia anglosaksista tai kiinalaisista kulttuureista tai jonkin muun suuren kielen kulttuurista? Sinulla on vastuu. Valitse tie. Valitse mitä kieltä haluat tukea. Jos valitset monikielisen ja monikulttuurisen maailman tukemisen, tarkoittaa se esperanton kielen kannattamista. Vaihtoehtoa ei ole. Valitse tie. Valitse kieli. Huomenna on liian myöhäistä.

Minulla ei ole mitään englannin tai kiinan kieliä vastaan tai niiden edustamia kulttuureja. Mutta muille kielille ja kulttuureille täytyy olla tilaa.

Sukupolvia tulee ja sukupolvia menee. Sadan vuoden päästä olemme useimmat kuolleita. Meidän täytyisi pyrkiä jättämään jälkeemme parempi maailma. Maailma jossa ihmiset voivat vapaasti puhua keskenään, ilman kielirajoja. Maailma jossa on monia kulttuureja ja monia kieliä ja paljon eroavaisuuksia, mutta myös yhteinen kieli.

And here comes an English exercise: The day when we meet in a common language, that day the opportunities will increase drastically for that we one day will see each other as neighbours, that we one day will understand each other and that we one day will forgive each other.


© Hans Malv, 2004