Den eneste lösning på EU´s sprogproblemer

En international organisation har svärt ved at fungere optimalt hvis man ikke har et fälles arbejdssprog. At som nu have 11 eller om noget år 20 arbejdssprog, er det samme som at slet ikke ha noget bestemt arbejdssprog, noget som indbyder til misforståelser, ineffektivitet og fordyringer. Gustaf Möller, en svensk socialminister, sagde: ”Enhver ineffektivt brugt skattekrone er tyveri fra de fattige”.

Introduktionen af et fälles arbejdssprog i EU ville vitalisere og effektivisere alt samarbejde og skabe nye muligheder til samarbejde over sproggränserne. Et fälles sprog er en forudsättelse for at EU virkelig vil have mulighed for at blive en magtfaktor i verden i paritet med USA eller det blivende Kina.

Med magtfaktor mener jeg her at EU i kraft af sin folkemängde, sine demokratiske traditioner og sin store ökonomiske styrke vil have kraft til at bidrage til en sikrere og bedre verden, i samarbejde med andre lande og samfund.

Et uhyre svärt sprog

Vi burde väre bekymrede over hvordan de internationale kontakter plejes. Politikerne kan ikke tale med hinanden på en naturlig måde fordi de er afhängige af tolke. En fejloversättelse, og de er ikke ualmindelige, kan få skäbnesvangre konsekvenser. Endnu värre er det at dagens dominerende internationale sprog er engelsk, som er et uhyre svärt sprog at läre. Af prestigegrunde vil gerne mange af de politikere, der ikke har engelsk som modersmål, fremstå som om de behersker engelsk, hvad de i regel ikke gör tilsträkkelig godt for at kunne före politiske diskussioner. Dette medförer naturligvis stor risiko for fejlaktige beslutninger fordi at beslutningsunderlaget bygger på fejlaktige oversättelser og misopfattelser. Når professionelle tolke ikke själdent laver fejloversättelser, hvor ofte gör så ikke vore politikere det?

For at den Europäiske Union skal blive en godt fungerende demokratisk union, som EU´s borgere föler fällesskab og lojalitet med, kräves en intraeuropäisk debat, og måske også, på det federale niveau, europäiske partier. For at opnå dette kräves et fälles EU-sprog, ved siden af de forskellige nationale sprog. Når vi får et fälles let lärt EU-sprog, et sprog som alle EU-medborgere kan kommunicere på, så får vi også snart europäiske aviser og en intereuropäisk debat.

Politikerne vil aldrig nogensinde blive enige om at i internationale sammenhäng bruge et og samme sprog, dette af prestigegrunde, men også derfor at det ville give landet/landene, hvor sproget tales, alt for store psykologiske, ökonomiske og politiske fordele. Det er et enormt privilegium at i internationale forhandlinger altid få tale sit eget sprog. Alene et neutralt sprog skulle her kunne accepteres.

Vigtigt at forstå präsidenten

Havde USA väret den verdensmagt som det er idag om man ikke havde haft et fälles sprog og om majoriteten af medborgerne ikke forstod hvad präsidenten sagde? Nej, fordi at et fälles sprog er en meget stärkt sammenbindende länke.

Ingen skal behöve läre mere end et fremmed sprog, det officielle EU-sprog. De fleste mennesker klarer ikke at läre mere end et fremmed sprog godt, om ikke andet så af tidsmässige grunde. Der er vigtigere ting her i livet end at läre sprog.

Enten EU välger at have 20 arbejdssprog, eller välger at have engelsk, fransk eller tysk som arbejdssprog så vil EU´s medborgere ikke frit kunne kommunicere med hinanden, og så länge de ikke kan det, så länge vil der ikke heller opstå en vi-fölelse blandt EU´s medborgere. Sprogspörgsmålet er af central betydning for EU´s fortsatte demokratiske, politiske og ökonomiske udvikling og dermed også for at EU skal kunne virke for en sikrere verden i samarbejde med andre lande.

For svärt for de fleste

En af betingelserne for at EU-federationen skal kunne måle sig med USA og blivende verdensmarkedskämper som Kina og Indien er at den udvikles til et mere let rörligt kundskabssamfund. Hvordan det nu skal ske når man har 20 officielle sprog i EU-administrationen, og det dominerende videnskabelige sprog, engelsk, er for svärt for de fleste medborgere at läre at beherske.

Vil EU fungere bedre med 20 arbejdssprog? Jeg betvivler at dagens EU-politikere intresserer sig for dette spörgsmål. Det afhänger derfor på Dig at agere. Hjelp med at skabe en opinion NU!

I alle medlemslande holdes hvert femte år valg til Europaparlamentet. Näste valg holdes i juni 2004. Glem ikke at stemme.

Du har ret

”Enten du tror at du klarer det eller du ikke tror at du klarer det, så har du ret.” – Henry Ford


© Hans Malv, 2004