Esperantoa oppiminen

Joka ensin oppii esperanton, oppii kokemusten mukaan nopeammin toisia kieliä. Esperanton on säännöllinen ja looginen rakenne ja luo kieliopin ymmärrystä, koska esperanto on rakennettu enimmäkseen kansainvälisistä sanoista. 80% sanojen juurista on latinan ja romanian kielestä ja myös kreikasta, venäjästä, saksasta ja englannista. Luomalla positiivisen mielen kielien oppimiseen, esperanto helpottaa toisien kielien oppimisen koska esperanto on niin helposti opittava että oppilaat jo parin viikon opetuksen jälkeen pystyvät helpompaan keskusteluun. Esperanton selvyys ja logiikka perustaa kielitunteen ja pohjan toisien kielien oppimiseen.

Vähintään 1000 perhettä ympäri maailmaa käyttää esperantoa kotikielenä. Perheet ovat yleensä perustuneet eri äidinkielisen naisen ja miehen tapaamisesta esperanto konferenssissa.

Malvarma

Kielen rakenteen vuoksi ei tarvitse oppia yhtä monta sanaa kuin muiden kielien oppimisessa.

Yhdestä ja samasta sanan vartalosta kehittyy useita sanoja lisäämällä esitavun ja lopputavun. Lisäämällä esimerkiksi mal sanan eteen saadaan sen vastakohdan.

Lämmin on varma.
Kylmä on malvarma.
Valoisa on lumo.
Pimeä on mallumo.

Ota esim. suomalaiset sanat maan kansalainen. Esperanton kielellä se on rakennettu näin:

sam(a) sama, samanlainen kaikki adjektiivit päättyväta0:lla
land(o) maa. kaikki substantiivit päättyväto:lla
ano kansalainen
samlandano saman maan kansalainen.
samurbano henkilö samasta kaupungista, urbo = kaupunki
saminsulano henkilö samasta saaresta, insulo = saari
samlingvano samankielinen henkilö lingvo = kieli
kirjoitus on skribo, Substantiivin pääte -o
kirjoittaa, skribi Verbin pääte -i
kirjallisesti, skribe Adverbin pääte -e
kirjallinen, skriba Adjektiivin pääte -a

Substantiivi (asiasana) päättyy aina -o:lla

domo talo
knabo poika
muziko musiikki
skribo kirjoitus
hundo koira

Adjektiivi (laatusana) päättyy aina -a:lla

granda iso, suuri
juna nuori
skriba kirjallinen

La on määräinen artikkeli. Sitä ei koskaan taivuteta.

La hundo koira. La hundo estas blanka (koira on valkoinen).
La domo talo
La knabo poika
La tablo pöytä
La floro kukka

Ei määräinen artikkeli.

hundo koira, yksi koira
domo talo, yksi talo

Käännös:

ronda ringo yksi pyöreä rengas
rapida biciklo yksi nopea pyörä
forta kafo vahva kahvi
varma akvo lämmintä vettä

Verbi (teonsana) saa perusmuodossa jälkiliitteen -i

esti olla
vidi nähdä
skribi kirjoittaa

Numbers:

0 nul
1 unu
2 du
3 tri
4 kvar
5 kvin
6 ses
7 sep
8 ok
9 naux (Concerning ux, please see the Alphabet below.)
10 dek
11 dek unu
12 dek du
20 dudek
25 dudek kvin
100 cent
237 ducent tridek sep
1000 mil
1780 mil sepcent okdek

Osaatko kääntää sanat suomeksi? Painotus on aina toiseksi viimeisellä tavulla. Peitä oikean puoleinen sarake.

adreso adressi
butelo puteli, pullo
dentisto hammaslääkäri
doktoro tohtori
fenestro ikkuna
floro kukka
karoto kukkavaasi
hospitalo hospitaali, sairaala
hotelo hotelli
kafo kahvi
kato kissa, katti
komforta mukava
koverto kirjekuori
papero paperi
pasporto passi
radio radio
sukero sokeri
telefono puhelin
televido TV
teniso tennis
vino viini

Lisää sanojen kehityksestä: Prefiksin (etutavujen) tai suffiksin (jälkiliitteen) avulla yhden sanan vartalosta muodostuu paljon uusia sanoja. Esimerkki miten prefiksi mal-:sta kehittyy vastakohtaisia sanoja.

bona hyvä
malbona huono
longa pitkä
mallonga lyhyt
fermi sulkea
malfermi aukaista
pli enempi
malpli vähempi
varma lämmin
malvarma kylmä
varmo lämpö
malvarmo kylmyys

Jokaisen sanan vartalosta saattaa kehittää uusia sanoja, joskus jopa noin 50, lisäämällä vain etutavun tai jälkiliitteen. Opittava sanamäärä pienene samalla kovasti. Jälkiliite –eg merkitsee suurennusta tai tarkennusta ja –et pienennystä tai heikkenemistä. Sillain voi esim. domo = talo olla, domoj = monta taloa (-j merkitsee monikkoa), dometo = yksi pieni talo tai mökki, domego = yksi iso talo. Pordo = ovi ja pordego= yksi iso ovi,, pordeto= eksi pieni ovi. Varma = lämmin, varmega = kuuma, varmeta = haalea.

Prefiksi re- merkitsee jälleen, uudelleen, takaisin.

relegi lukea uudestaan (legi - lukea)
reveni tulla takaisin (veni - tulla)

Suffiksin esim, -id, tarkoittaa poikasta, pentua,

birdido linnunpoikanen (birdo - lintuo) vert. englanniksi: bird - nestling
hundido koiranpentu (hundo - koira) dog - puppy
catido kissanpentu (cato - kisso) cat - kitten

Suffiksi -in, tarkoittaa naisellisia sukupuolia.

hundino naaras
bovino lehmä (virbovo - sonni)

Ami tarkoittaa ”rakastaa”. Joka oppii joitakin etutavuja ja jälkiliitteitä kehittää helposti uusia sanoja.

Amo rakkaus (substantiivi päättyy aina -o:lla)
Amego intohimo (-eg merkitsee suurennusta, tarkennusta)
Amas rakastaa (-as merkitsee preesens, ns. kestämä)
Ekamas rakastua (ek- merkitsee aloitetta tai lyhytaikaista toimenpidettä)
Ametas rakastaa vähän, tykätä (-et merkitsee pienemistä, heikkenemistä)
Amegas rakastaa paljon, jumaloi (-eg merkitsee suurennusta, vahvistusta)
Malamas vihaa (mal- merkitsee vastakohtaa)
Malametas ei pidä (mal- merkitsee vastakohtaa -et heikkenemistä)
Mi amas vin. Minä rakastan sinua

Persoona pronomini:

mi minä
vi sinä
li hän
sxi hän
gxi se
ni me
vi te
ili ne

Jälkiliite –a merkitsee omistusta, ns. possessiivinen pronomini,

mia minun
via sinun
lia hänen
sxia hänen
gxia sen
nia meidän
via teidän
ilia heidän

Käännä:

mia dentisto minun hammaslääkäri
via letero sinun kirje
La granda tablo estas ronda Iso pöytä on pyöreä.
Estas varma kafo en la taso. Kupissa on kuumaa kahvia.
En florvazo estas bela floro. Kukkavaasissa on yksi kaunis kukka.

Verbimuotoja, aikamuoto:

-i perusmuoto skribi kirjoittaa
-as preesens (kestämä) skribas kirjoittaa
-is menneisyys skribis kirjoitti, on kirjoittanut, oli kirjoittanut
-os futuuri, tulevaisuus skribos aikoo kirjoittaa
-us konditionaali (ehtotapa) skribus kirjoittaisin
-u imperatiivi (käskytapa) skribu kirjoita!

Käännä:

Mi sidas en komforta fotelo. Istun mukavassa nojatuolissa.
Mi skribos Aion kirjoittaa

Adverbi (seikkasana: miten, missä, milloin) kehittyy jälkiliitteellä -e

rapide nopea (rapida - nopea )
skribe kirjallisesti (skribi - kirjoittaa)

Monikko: Jälkiliite –j paljastaa monikon ja se lisätään sekä substantiiviin että adjektiiviin.

bela hundo yksi kaunis koira
belaj hundoj kauniita koiria
la knaboj estas junaj pojat ovat nuoria

Objekti Objekti esittää teoksen esineen tai sitä johon teos osoitetaan) Jälkiliite –n esittää suoraa objektia.

La knabo vidas la hundon poika näkee koiran
La knabo vidas la hundojn poika näkee koirat
La hundo vidas la knabon koira näkee pojan (Myös: la knabon vidas la hundo)

Vertailu:

pli enempi
plej enemmän
bela kaunis
pli bela kauniimpi
plej bela kaunein

Myös adverbi vertaillaan pli:llä ja plej:llä

Rapide nopea
Pli rapide nopeampi
plej rapide nopein

Kuin on ol

La domo estas pli granda ol la hundo. Talo on suurempi kuin koira.

Genitiivi (omistaminen) merkitään de:llä

La hundo de la knabo. pojan koira

Kysymyksiä: Kaikki kysymykset sisältää kyselysanoja, t ex

kio mitä
kiel miten
kiam milloin
cxu käytetään joo- ja ei-kysymyksissä

Kiellot:

Ne ei, eikä

Ne laitetaan kieltosanan eteen

Mi ne estas juna minä en ole nuori

Esperanton kielessä saa ottaa sanajärjestyksen helpommin kuin muissa kielissä, joissa esim. sanajärjestys useasti viittaa kysymyksen. Esperantossa kysymykset aloitetaan kysymyssanalla.

Li estas knabo. Hän on poika.
Cxu li estas knabo? Onko hän poika?

Yllä oleva esimerkki esittää kuinka sanojen järjestys esperantossa ei ole niin tärkeä

On vain nominatiivi ja akkusatiivi, viimeinen merkitään –n:llä.

Lukusanoja ei taivuteta.

Henkilöä tai määrää huomioiden, verbiä ei käännetä.

Aakkoset

Valitettavasti esperanton aakkoset ovat vaikeat koska kuuden kirjaimen päälle tulee ääntämismerkki.

Mutta sellaisia löytyy myös muissa kielissä. (Unfortunately there is a tricky aspect of Esperanto; the alphabet. It contains six letters that have a sign above them, a circumflex. But different phonetic signs are used in many languages, e. g. in French ç, ê, é, è, in German ü, ä and in Spanish ñ.)

A, B, C, Ĉ, D, E, F, G, Ĝ, H, Ĥ, I, J, Ĵ, K, L, M, N, O, P, R, S, Ŝ, T, U, Ŭ, V, Z.

a b c ĉ d e f g ĝ h ĥ i j ĵ k l m n o p r s ŝ t u ŭ v z.

Esperantossa ei ole q, w, x, y kirjaimia.

En suosittele ääntämismerkittyjen kirjaimien käyttöä,koska ne aiheuttavat vaikeuksia. Esim. täytyisi hankkia uudet tietokoneen näppäilypöydät ja siihen useimmat eivät suostu koska ovat tottuneet määrätynlaiseen. Minun mielestäni on täysin väärin valita kieli kansainväliseksi josta ei voi kirjoittaa kaikkia kirjaimia tavallisella näppäilypöydällä. Varsinkin monet Internetin käyttäjät ovat ottaneet tavaksi käyttää x ääntämismerkin tilalta. Esim. tuoli esperantossa seĝo voidaan aivan hyvin kirjoitta segxo jolloin g:n jäljessä x merkitsee samaa kuin g:n päällä ^.

Esperanton aakkosissa ei ole x-kirjainta. Siitä on hyötyä kun laitetaan tietokoneella sanat aakkosjärjestykseen ne tulevat oikeaan järjestykseen, tulos on eri jos esim. h-kirjainta, niin kuin jotkut, käyttävät.

Aakkoset ovat sitten:

a b c cx d e f g gx h hx i j jx k l m n o p r s sx t u ux v z,

jossa x on ääntämismerkki.

Esperanton hyödyt ovat niin suuret että valitettavan epäkohdan voi hyväksyä tai valita kansainvälisen kielen esim. interlingua jossa ei ole merkattuja kirjaimia, on helppo oppia ja sanan vartalot ovat myös interlinguasta haettu kansainvälisestä sanavarastosta. Ajattele että esperantossa on 28 kirjainta, ja jokainen lausutaan aina yhdellä ja samalla tavalla. Jos osaat lausua aakkoset oikein, niin osaat lausua kaikki sanat oikein.

Minun mielestä esperanton aakkosten muoto ei lainkaan ole aiheuttanut vaikeuksia lukemisessa eikä kirjoittamisessa. Jos esperantosta tehdään EU:n ainoa yhteinen työkieli, pitäisi sopia että lausunnan merkkinä käytetään vain x kirjainta.

Ludvig Zamenhof kirjoitti "Kun tärkeimpien maiden hallitukset ovat virallisesti hyväksyneet kielemme ja nämä hallitukset ovat erikoislailla vakuuttaneet esperanton varman tulevaisuuden, käyttökelpoisuuden ja täydellisen suojan jokaisen ihmisen oikkuja ja kiistoja vastaan. Silloin annetaan mainitun hallituksen valitsemalle auktoriteettiselle komitealle oikeus tehdä toivottuja välttämättömiä muutoksia kielen perustuksiin. Siihen saakka Fundamento de Esperanto täytyy pitää muuttamattomana". (Pienessä teoksessa Fundamento de Esperanto:ssa ovat esperanton ainoat pakotettavat säännöt).

Esperantoon lisätty uusien sanojen kaksi varsinaista lähdettä ovat kansalliset kansainvälistyneet sanat ja itse esperanto.

Ennen kuin Lingva Komitato hyväksyy uuden sananjuuren tai sanan vartalon sitä on jo käytetty niin lehdissä kuin muussa kirjallisuudessa ja jokapäiväisessä puheessa.

Esperantopiireissä käytetään esim. Plena Vortaro (kuvilla täysin varustettu sanakirja). Vuonna 1966 ilmestynyt sanakirja sisältää 15 250 "artikkelia". Yhdessä artikkelissa selitetään esperanton kielellä, miten yhtä sanan vartaloa (morfem) voidaan käyttää uusien sanojen kehitykseen ja niiden sanojen tarkoitukset. On vaikea sanoa, kuinka monta sanaa sanakirjassa on, mutta saattaa arvailun mukaan olla noin 107 000 sanaa. Vuoden 1965 jälkeen ei ole lisätty uusia sanoja.

Erikoisalueille on yli 125 erikoissanastoa., yhteensä noin 50:lle, esimerkiksi filosofialle, taidekäsityölle, tekniikalle.

Sisko ja käly

Lisäämällä sanoihin etulauseen tai jälkiliitteen systeemillä voidaan helposti kehittää runsaasti sanoja. Esim. bo- tarkoittaa avioliitosta sukulainen. Veli = frato. Sisko = fratino. Äiti = patrino. Lanko on bofrato, käly on bofratino, anoppi on bopatrino, j ne.


© Hans Malv, 2004