Internationella språk

Med internationella språk avses här ej nutida nationella språk.

För den internationella dialogen har vi inget bestämt språk utan många språk, trots att det internationella samarbetet blir alltmer viktigt.

Vad är lösningen?

Vi EU-medborgare, medlemmar av FN och övriga invånare av denna planet måste ena oss om ett språk som kan användas av både regeringar och vanligt folk. Vi måste enas om ett språk som inte är någon nations språk, som inte är något folks modersmål. Dessutom måste språket vara lätt att lära. Ett sådant språk finns. Det heter esperanto.

Ett val av esperanto till världens internationella språk kommer att ge enorma fördelar för alla folk, för kineser, ryssar, amerikanare, nigerianer och alla andra, ty en värld där människor från alla länder lätt kan uttrycka sig på samma språk blir en tryggare och fredligare värld. Det tjänar alla på, såväl proletärer som kapitalister, såväl isolationister som de som ej vill erkänna några gränser.

Statsmän talar utan tolk

Med ett sådant språk skulle alla världens statsmän kunna tala med varandra utan tolkar och snart uppnå en högre grad av samförstånd, ty när man använder tolk går mycket av den personliga kontakten förlorad.

Du kanske invänder att världen redan har ett internationellt språk nämligen engelska (franska, spanska o s v, välj själv). Då vill vi be dig göra en rundresa i Europa. Du kommer att klara dig dåligt på enbart dina kunskaper i engelska (franska, spanska). Många kommer inte alls att förstå dig medan andra, trots flera års studier, ej kommer att kunna föra ett meningsfullt samtal med dig.

Om världens länder skulle enas om att välja engelska till internationellt språk så skulle detta i realiteten förhindra vanliga människors kommunikation över nationsgränserna, med åtföljande isolationism.

Om två år kan vi alla tala med varandra

Om alla i Europa nu började lära sig esperanto så skulle alla lätt kunna prata med varandra efter två år.

Ingen välinformerad sann vän av internationellt samarbete kan motsätta sig att esperanto blir EU:s officiella gemensamma arbetsspråk. När så skett så kommer det också att bli FN:s sjunde officiella språk. När så skett så kommer esperanto, efter högst något tiotal år, p g a det är så lätt att lära, att vara det dominerande språket inom FN och det internationella samarbetet.

Polisen

International Police Association, världens största oberoende polisorganisation, har i sitt emblem orden Servo per Amikeco, vilket är esperanto och ungefär betyder Tjänande genom vänskap. Detta är en internationell organisation med medlemmar från hela världen. Vilket språk tycker du att de istället skulle ha använt i sitt emblem? Du måste svara.


© Hans Malv, 2004