Internationale sprog

Med internationale sprog menes her ikke nutidige nationale sprog.

For den internationale dialog har vi ikke noget bestemt sprog uden mange sprog skönt det internationale samarbejde bliver mere og mere vigtigt.

Hvad er lösningen?

Vi EU-medborgere, medlemmer af FN og övrige indbyggere på denne planet må ene os om et sprog som kan bruges af såvel regeringer som af almindeligt folk. Vi må enes om et sprog, som ikke er nogen nations sprog, som ikke er noget folks modersmål. Desuden skal sproget väre let at läre. Et sådant sprog findes. Det hedder esperanto.

Et valg af esperanto til verdens internationale sprog vil give enorme fordele for alle folk, for kinesere, russere, amerikanere, nigerianere og alle andre, fordi en verden hvor mennesker fra alle lande let kan udtrykke sig på samme sprog bliver en sikrere og fredligere verden. Det tjener alle på, såvel proletärer som kapitalister, såvel isolationister som dem der ikke erkender nogle gränser.

Statsmand taler uden tolk

Med et sådant sprog ville alle verdens statsmänd kunne tale med hinanden uden tolke og snart opnå en höjere grad af enighed, for når man benytter tolk går meget af den personlige kontakt tabt. Det ved jeg af lang erfaring.

Du måske indvender at verden allerede har et nationalt sprog nemlig engelsk (fransk, spansk osv. välg selv). Så vil vi bede dig at lave en rundrejse i Europa. Du vil klare dig dårligt på dine kundskaber i engelsk (fransk, spansk) alene. Mange vil slet ikke kunne forstå dig medens andre trods flere års studier, ikke vil kunne före en meningsfyldt samtale med dig.

Hvis verdens lande ville enes om at välge engelsk til internationalt sprog så ville dette i realiteten forhindre almindelige menneskers kommunikation over nationsgränserne, med deraf fölgende isolationisme.

Hildegard

Abbedissen Hildegard af Bingen arbejdede på 1100-tallet frem et nyt sprog Lingua Ignota. Efter dette har hundredvis forskellige ideer til internationale sprog förts frem som fx volaptik, ido, novial, occidental, ling, esperanto og interlingua. Nogle har samlet et fåtal tilhängere men er efter en tid som regel döet bort. Ikke noget har väret så let at läre som esperanto eller ens tilnärmelsevis nået samme internationale spredning og fremgang eller vist sig have en sådan indeboende livskraft.

Esperanto er ingen nations sprog men alle menneskers sprog. Esperanto har ikke til hensigt at erstatte eller stöde bort noget lands sprog, omvendt, det skal tjene som en sproglig bro når mennesker ikke taler samme sprog.

Om to år kan vi alle tale med hinanden

Hvis alle i Europa nu begyndte at läre esperanto, så ville alle nemt kunde tale med hinanden efter to år.

Ingen velinformered sand ven af international overensstemmelse og samarbejde kan modsätte sig at esperanto bliver EU´s officielle fälles arbejdssprog. Når dette er sket så vil det også blive FN´s syvende officielle sprog. Når dette er sket så vil esperanto efter längst et tital år, på gr. af det er så let at läre, at väre det dominerende sprog i FN. Når dette er sket så vil man der snart enes om at det er nok med et arbejdssprog, esperanto. Delvis fordi at det er let lärt og delvis fordi at det ikke har nogen national belastning.

Politiet

International Police Association, verdens störste uafhängige politiorganisation, har i sit emblem ordene Servo per Amikeco, som er esperanto og betyder ca. Tjenende gennem venskab. Dette er en international organisation med medlemmer fra hele verden. Hvad sprog synes Du at de i stedet skulle have brugt i deres emblem? Du skal svare.


© Hans Malv, 2004